Data de publicació: 19/10/18

La CG de data 14 de setembre de 2018 va acordar aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del servei d’ auditoria externa de la Fundació mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, amb un pressupost de licitació de 12.100€ (IVA inclòs) per a un any, prorrogable per a 4 més.

ENLLAÇ DE L’ANUNCI A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Exp. 2018-04 Anuncio de Licitación

exp2018-04-anunciolicitacion.pdf
Descàrrega

Exp. 2018-04 Plecs Administratius

exp2018-04-plecsadministratius.pdf
Descàrrega

Exp.2018-04 Plecs Tècnics

exp2018-04-plecstecnics.pdf
Descàrrega

Exp.2018-04 Acord de la Comissió de Govern

exp2018-04-acordcomissiogovern.pdf
Descàrrega

Exp.2018-04 Informe Existencia Fons

exp2018-04-informeexistenciafons.pdf
Descàrrega

Exp.2014-02 Acta Inici Expedient

exp2018-04-actainiciexpedient.pdf
Descàrrega
* * *