Actualitat, Convocatòries

Els Premis Biennals Pilar Juncosa i Sotheby’s

Publicat el 12 juny 2020

Contacte

Educació i activitats
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
educacio@miromallorca.com

Premis Biennals Pilar Juncosa i Sotheby’s d’Edició i/o de Creació Artística

Què són?

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, els Premis Pilar Juncosa & Sotheby’s d’Edició, dotat amb 10.000 € i el de Creació Artística dotat amb 20.000€. Són els dos premis amb major dotació econòmica.

En el primer cas, l’objectiu del Premi d’Edició és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació de noves tecnologies, fotografia, etc. L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre aquesta i l’autor.

Quant al Premi de Creació Artística, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca vol potenciar els projectes vinculats als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequada per l’artista per a aprofitar l’ús d’aquests espais com a tallers artístics i que, en l’actualitat, constitueixen un dels trets distintius de la institució.

BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ

Per a poder participar a la convocatòria és absolutament imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic i adjuntar a traves de la pàgina web de la Fundació, www.miromallorca.com, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic. En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.
  • Fotocòpia del DNI, passaport o carta de nacionalitat de cada participant.
  • Currículum de l’autor o els autors (màxim, 3 folis). Se’n podrà sol·licitar acreditació si resulten guardonats.
  •  Memòria explicativa del projecte d’edició (màxim, 5 folis) en què se n’exposin les característiques o l’interès, els precedents i les raons de la seva elecció, la concreció de les tasques i el procediment que s’hi seguirà, i que inclogui un estudi aproximat dels materials, els estris i la maquinària necessaris.
  •  Sinopsi de 10 línies, com a màxim.

La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès. És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria. Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació. Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA

El termini per poder-se inscriure a la convocatòria de tots els projectes expira el 15 de setembre de 2020. Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

JURAT

La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió del Premi Pilar Juncosa d’Edició i de les beques convocades, el qual es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com. El jurat pot declarar desert el Premi i té plena capacitat i poder per a interpretar les presents bases. La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats es publicaran al seu web i en diversos mitjans de comunicació. El dictamen s’anunciarà el mes d’octubre, amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

PAGAMENTS

La dotació de 10.000 € es repartirà de la següent manera. Es lliuraran 3.000 € bruts en el moment de la concessió del premi. S’utilitzaran els 7.000 € restants per a les despeses de l’edició del projecte seleccionat. La custòdia, el control i la gestió d’aquests 7.000 € destinats a la producció del projecte són a càrrec exclusiu de la Fundació. Totes les despeses necessàries per a la producció del projecte han de ser aprovades per la Fundació, i totes les factures justificatives d’aquestes han d’anar a nom de la Fundació. En cas contrari, la Fundació no assumeix cap despesa.

A la dotació econòmica de 3.000 €, s’aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país. El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball o material creat que ha rebut el suport de la Fundació. En cas d’incompliment de l’objectiu del Premi, el guardonat està obligat a tornar-ne l’import.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

En funció de la programació de la Fundació, es determinaran les dates concretes per a dur a terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir de la comunicació de la concessió del premi. El guardonat pot presentar una sol·licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual depèn sempre de les possibilitats de la programació interna de la institució.

La temporalització, la materialització i la realització del projecte; les condicions i els mitjans utilitzats, i l’horari de treball s’han d’especificar prèviament, d’acord amb la disponibilitat de l’artista i la programació dels tallers de la Fundació en el període de l’any següent a la comunicació del Premi. El guardonat ha de ser autònom en el treball que s’ha de desenvolupar. La Fundació ha d’aportar a la realització del projecte les infraestructures disponibles, el material bàsic per a la seva execució i el seguiment per part de l’equip tècnic. La Fundació Miró Mallorca es reserva el dret d’exposició, edició i difusió del projecte.

Amb l’objectiu d’exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, hauran de complir amb el següent requisit: És obligatori introduir almenys una entrada/post relativa a el projecte i/o treball guardonat en l’apartat específic per a això denominat “Ideari artístic” de la pàgina web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i contrasenya a cada guanyador/a amb aquesta finalitat.

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF: G57753915 Dir. postal: Saridakis, 29 07015 Palma – Illes Balears Telèfon: 971701420 Correu electrònic: dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de gestionar les candidatures dels premis i beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, el seu pagament i, en el seu cas, infomar-vos de les nostres activitats. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins que exerciu el vostre dret de cancel·lació. Les dades no es cediran a tercers llevat dels casos en que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació de si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o demanar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades a la nostra web https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades

Formulari d’inscripció als Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s 2020

 

 

* * *