Convocatòries

Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions (octubre 2019)

Publicat el 17 octubre 2019

Anunci (Publicat 10/6/2020)

VALORACIÓ DEFINITIVA FASE DE CONCURS i LLISTA D’APROVATS AMB LA PUNTUACIÓ DEFINITIVA DE LA FASE D’OPOSICIÓ I CONCURS DE LA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE BIBLIOTECA I ARXIUS DEL DEPARTAMENT DE COL·LECCIONS DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

DNI Puntuació fase oposició Puntuació fase de concurs Puntuació total
557-N 42,20 9,80 52,00
000-Z 58,42 4,84 63,26
472-Y 43,25 4,59 47,84

Valoració definitiva fases concurs i oposició

valoraciodef.pdf
Descàrrega

ANUNCI (Publicat 3/6/2020)

Es reprèn el termini per a la presentació de les al·legacions a les valoracions de la fase de concurs de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la valoració provisional. Una vegada avaluades les al·legacions presentades, la Comissió de Selecció farà pública la valoració definitiva.

Valoració provissional fase concurs i llista provissional aprovats

valprovisfaseconc_llistaprovisaprov.pdf
Descàrrega

Nota informativa (publicat 27/3/2020)

Donada la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el procés es posposa fins a nou avís, quedant en suspens el còmput dels terminis que li afectin. Es reprendrà el desenvolupament del procés selectiu quan la modificació de les circumstàncies que han motivat la seva suspensió ho permeti, la qual cosa serà comunicada a través de la pàgina web de la Fundació.


Valoració provisional de la fase de concurs de la plaça de Tècnic/a de Biblioteca i arxius del Departament de Col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (publicat 13/2/2020)

DNI 557-N 000-Z 472-Y
Total (Màx. 30 punt) 9,8 4,84 4,59
Experiència professional 0,4 2,24 2,48
Antiguitat (Màx. 3 punts)
Titulacions acadèmiques (Màx. 6 punts) 1,4 1,4
Cursos de formació (Màx. 6 punts) 6 0,2 0,06
Coneixement català (Màx. 1,5 punts) 1 1 1
Coneixement anglès (Màx. 1,5 punts) 1
Coneixement francès (Màx. 1,5 punts) 0,75
Coneixement altres llengües (Màx. 0,5 punts) 0,2
Publicacions (Màx. 1 punt) 0,05 0,05

 

Es concedeix un termini per a la  presentació de les al·legacions a les valoracions de la fase de concurs de 3 dies hàbils a comptar a partir del dia següent de la data de publicació de la valoració provisional. Una vegada avaluades les al·legacions presentades, la Comissió de Selecció farà pública la valoració definitiva.

Valoració Provisional Concurs i llista d'aprovats

valoracioprovisconcursllistaaprovats.pdf
Descàrrega

Valoració total de la fase d’oposició de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (publicat 26/2/2020)

DNI 1ª prova 2ª prova 3ª  prova Resultat
557-N 5,00 18,40 18,80 42,20
000-Z 6,67 27,55 24,20 58,42
472-Y 6,00 22,25 15,00 43,25

 

Tal i com estableixen les bases al punt 6.2, els aspirants que superin la fase d’oposició hauran d’aportar, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà que es publiquin els resultats de la fase d’oposició, els certificats i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de valoració de mèrits.

Els aspirants hauran de presentar el model d’autoavaluació de mèrits de l’annex III, juntament amb tots els documents acreditatius dels seus mèrits, numerats i seguint el mateix ordre.

Valoració definitiva 3a prova

valoraciodef3prova.pdf
Descàrrega

Valoració provisional de la tercera prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Publicat 20/2/2020)

DNI Puntuació Resultat
256-W 9,25 No Apte
557-N 18,80 Apte
000-Z 24,20 Apte
472-Y 15 Apte
802-P 8,70 No Apte

 

Un cop avaluades les al·legacions presentades, la Comissió de Selecció farà pública la valoració definitiva. El termini de presentació d’al·legacions serà de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la valoració provisional

Valoració provissional 3a prova

valoracioprov3aprova.pdf
Descàrrega

Valoració provisional de la segona prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Publicat 5/2/2020)

DNI Puntuació Resultat
256-W 18,10 Apte
077-Z 13,90 No apte
557-N 18,40 Apte
472-Y 22,25 Apte
000-Z 27,55 Apte
802-P 19,05 Apte

 

Un cop avaluades les al·legacions presentades la Comissió de Selecció farà pública la valoració definitiva. El termini de presentació d’al·legacions serà de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la valoració provisional.

A més, d’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants admesos a la realització del tercer exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dilluns dia 17 de febrer de 2020 a les 9:00 hores.

Informació de cara al tercer exercici:

  1. Cada aspirant podrà portar la normativa. A la Fundació hi haurà alguns exemplars de cada per poder consultar físicament, però no on-line
  2. La normativa que es podrà consultar, tal i com indiquen les bases, són les ISBD, AACR, CDU i llista d’encapçalaments, però no MARC21. No es podran consultar les publicades on-line
  3. No es podrà tenir accés als recursos MARC, MARC21, CATMARC…

Valoració provisional 2a prova

valoracioprovisional2aprova.pdf
Descàrrega

Valoració definitiva de la primera prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (publicada 21/1/2020)

No havent-hi al·legacions presentades, la valoració definitiva de la primera prova queda com segueix:

Nº ordre DNI Puntuació Resultat
1 256-W 6,00 Apte
2 077-Z 5,17 Apte
3 557-N 5,00 Apte
4 150-M No presentat
5 472-Y 6,00 Apte
6 298-F 3,50 No apte
7 000-Z 6,67 Apte
8 893-P No presentat
9 802-P 8,00 Apte
10 803-H No presentat
11 808-Q No presentat
12 302-R 0,00 No apte
13 365-F No presentat
15 804-B No presentat

 

D’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants que hagin superat el primer exercici a la realització del segon exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dilluns dia 3 de febrer a les 9:00 hores.

Valoració definitiva 1r exercici

valoraciodefinitiva1rexercici.pdf
Descàrrega

Valoració provisional de la primera prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (publicat 14/1/2020)

Nº ordre DNI Puntuació Resultat
1 256-W 6,00 Apte
2 077-Z 5,17 Apte
3 557-N 5,00 Apte
4 150-M No presentat
5 472-Y 6,00 Apte
6 298-F 3,50 No apte
7 000-Z 6,67 Apte
8 893-P No presentat
9 802-P 8,00 Apte
10 803-H No presentat
11 808-Q No presentat
12 302-R 0,00 No apte
13 365-F No presentat
15 804-B No presentat

 

Un cop avaluades les al·legacions presentades, la Comissió de Selecció farà pública la valoració definitiva. El termini de presentació d’al·legacions serà de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la valoració provisional.

Per altra part, d’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants que hagin superat el primer exercici a la realització del segon exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dilluns dia 3 de febrer a les 9:00 hores.

Valoració Provissional 1r exercici

valoracioprovis1rexercici.pdf
Descàrrega

Relació defintiva d’admesos i exclosos

Data de publicació: 25/11/2019

Es publica la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés de selecció.

D’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants admesos a la realització del primer exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dilluns dia 13 de gener de 2020 a les 9:00 hores. És imprescindible presentar el DNI en vigor el dia de l’exercici.

Relació definitiva d'admesos i exclosos TGM Biblioteca i arxius

relaciodefadmesosexclosostgmb.pdf
Descàrrega

Relació provissional d’admesos i exclosos

Data de publicació: 13/11/2019

Es publica la relació provissional d’admesos i exclosos en el procés de selecció. El termini per fer al·legacions finalitza el dimarts 19 de novembre de 2019 a les 14.00 hores.

Relació provissional d'admesos i exclosos TGM Biblioteca i Arxius

relacioprovisadmesosexclosostgmb.pdf
Descàrrega

Convocatòria

Data de publicació: 17/10/2019

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca procés de selecció d’una plaça de tècnic de biblioteca i arxius. Podeu consultar les bases a l’anunci que apareix al butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 141, de 17 d’octubre de 2019.

Disposau de les bases i els annexos als enllaços que apareixen a continuació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 8 de novembre a les 14:00 hores.

Bases TGM Biblioteca i Arxius

tba_set19_bases_cat.pdf
Descàrrega

Annex I

tba_set19_annex_i_cat.pdf
Descàrrega

Annexos II i III

tba_set19_annex_ii_iii_cat.pdf
Descàrrega
* * *