Convocatòries

Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de cap de servei de comunicació i màrqueting

Publicat el 19 desembre 2022

RELACIÓ PROVISIONAL FASE DE CONCURS (Publicat 23/05/24)

Es publica la relació provisional de la fase de concurs.

Els aspirants disposaran d’un termini de set dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui la llista provisional, per a al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

Els aspirants que hagin d’al·legar les rectificacions que considerin pertinents, esmenar o aclarir algun mèrit hauran de fer-ho telemàticament, a través de la web de la Fundació.

Una vegada resoltes les reclamacions, es publicarà en la web la llista definitiva amb els punts obtinguts pels mèrits al·legats.

Relació provisional fase concurs B

relaci-prov-fase-concurs-b.pdf
Descàrrega

RECTIFICACIÓ RELACIÓ DEFINITIVA FASE OPOSICIÓ (Publicat 23/05/24)

Es publica rectificació de la relació definitiva de la fase d’oposició.

Rectificació fase d'oposició

rectificaci-relaci-def-fase-oposici-b.pdf
Descàrrega

RELACIÓ DEFINITIVA – SUPERACIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ i INICI DE LA FASE DE CONCURS (Publicat 12/01/24)

Es publica la relació definitiva de la fase d’oposició al document adjunt i s’inicia la fase de concurs.

Els aspirants que superin la fase d’oposició hauran d’aportar telemàticament, a l’adreça de correu electrònic ofertesdocupacio@miromallorca.com, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà que es publiquin els resultats de la fase d’oposició, el model d’autobaremació de mèrits (que es publica en la web), els certificats i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de valoració de mèrits.

Únicament es valoraran els mèrits obtinguts fins al termini de presentació de sol·licituds acreditats adequadament i clarament. Els mèrits adduïts i no justificats pels aspirants no es valoraran.

llista-definitiva-fase-oposici-b

llista-definitiva-fase-oposici-b.pdf
Descàrrega

Formulari autobaremació

formautobarem.xlsx
Descàrrega

PLANTILLES DE RESPOSTES DE L’EXERCICI (Publicat 21/12/2023)

Es publiquen les plantilles de respostes de l’exercici realitzat dia 18 de desembre de 2023.

Cap Comunicació i Màrqueting Plantilla A

plantillarespostesbtipusa.pdf
Descàrrega

Cap Comunicació i Màrqueting Plantilla B

plantillarespostesbtipusb.pdf
Descàrrega

RELACIÓ PROVISSIONAL – SUPERACIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ (Publicat 20/12/2023)

Es publica la relació provissional de la fase d’oposició al document adjunt.

Els aspirants que hagin d’efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l’exercici hauran de fer-lo telemàticament, a través de la web de la Fundació:

https://miromallorca.com/escrit-dallegacions-al-proces-de-seleccio-de-personal/

llista-provisional-1er-exercici--b

llista-provisional-1er-exercici-b.pdf
Descàrrega

CONVOCATÒRIA DE L’EXERCICI I PUBLICACIÓ DE LES BASES DE DADES DE PREGUNTES (Publicat 26/07/2023)

La comissió de selecció ha acordat fixar la data de l’exercici el dilluns dia 18 de desembre de 2023 a les 8:30 hores. L’examen tendrà lloc a la seu de la Fundació (C. Saridakis, 29 – 07015 de Palma)

Els aspirants hauran d’identificar-se amb documentació vàlida (DNI o passaport vigent) i no podran portar mòbils ni cap altre dispositiu electrònic.

Bases de dades de preguntes d’aquesta convocatòria:

NOTA: S’elimina per no haver-hi coincidència amb el temari publicat a la CAIB el tema 15 La Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Transparència i accés a la informació. La gestió per processos. La gestió per competències i per objectius. Principis de bon govern del temari places apartats C de la Base 1, de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per a cobrir les places de personal laboral de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.


LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS (Publicat 03/04/2023)

Al document adjunt es publica la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la present convocatòria.

llista-definitiva-dadmessos-i-exclossos-b-cat

llista-definitiva-dadmessos-i-exclossos-b-cat.pdf
Descàrrega

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS (Publicat 15/03/2023)

Al document adjunt es publica la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a la present convocatòria.

S’ha habilitat un termini de set dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació per a la presentació d’al·legacions. El termini finalitza divendres dia 24 de març a les 14:00.

Els escrits d’al·legació s’han de presentar a través d’aquest

FORMULARI

llista-provisional-admesos-i-exclosos-b

llista-provisional-admesos-i-exclosos-b.pdf
Descàrrega

COMUNICAT (Publicat 15/2/2023)

La primera reunió de la comissió de selecció està prevista que se celebri el pròxim 6 de març de 2023, per la qual cosa, fins passada aquesta data, no es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos.


COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (Publicat 13/2/2023)

Es publica la composició de la comissió de selecció del procés d’estabilització.

comissi-de-selecci-places-estabilitzaci

comissi-de-selecci-places-estabilitzaci.pdf
Descàrrega

ANUNCI (Publicat 19/12/2022)

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca procés de selecció d’una plaça de cap de servei de comunicació i màrqueting.

Podeu  consultar les bases a l’anunci que apareix al BOIB núm. 164, de 17 de desembre de 2022.

Disposau de les bases a l’enllaç que apareix a continuació, així com del formulari per a sol·licitar l’admissió al procés de selecció.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 17 de gener de 2023

BOIB-17-12-2022

10997.pdf
Descàrrega
* * *