Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Restauració de la roda de sínia ubicada a l’exterior del taller Sert (EXP. 2022-05)

Publicat el 24 novembre 2022

FORMALITZACIÓ (Publicat 3/01/2023)

El contracte s’ha formalitzat en data 28/12/2022.

 

ADJUDICACIÓ (Publicat 9/12/2022)

 
Es resol adjudicar el contracte menor del servei de la restauració de la roda de sínia ubicada a l’exterior del Taller Sert de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (expedient 2022-05) a JAUME OBRADOR BARBERO, per un import de 6.000 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.260 €, la qual cosa fa un preu total de 7.260 €, amb el compromís de realitzar el servei dins el termini de 20 dies naturals a comptar des de la notificació de l’adjudicació.

Informe adjudicació

report_4.-informe-adjudicaci-subm-o-ss.pdf
Descàrrega

ANUNCI DE LICITACIÓ (publicat 24/11/2022)

La present memòria té per objecte la restauració de la roda de sínia ubicada a l’exterior del Taller Sert de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (expedient 2022-05).

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable i el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI), s’han de presentar, abans de les 14 hores del dia 05 de desembre de 2022, a la següent adreça de correu electrònic: amanda.carnicero@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors
Tipus de contracte: serveis

Memòria justificativa 2022-05

2022-05memoriajustificativa.pdf
Descàrrega

Declaració responsable

2022-05declaracionresponsable.docx
Descàrrega

DACI

2022-05daci.docx
Descàrrega

Protecció de dades

En compliment d’allò disposat al Reglament Europeu de Protección de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa que és la responsable del tractament de les dades personales que figuren en la presente oferta.

La finalitat del tractament consisteix en el complimient d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no cedirà les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions indivitualitzades mitjançant comunicació a dpd@miromallorca.com

* * *