Convocatòries

CONTRACTE MENOR: Reparació de l’espai didàctic de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (exp. 2023-01)

Publicat el 9 febrer 2023

FORMALITZACIÓ (Publicat 16/11/2023)

El contracte s’ha formalitzat en data 11/07/2023.


ADJUDICACIÓ (Publicat 08/03/2023)

Es resol adjudicar el contracte menor de reparació de l’espai didàctic de la Fundació (exp. 2023-01) a l’empresa ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU, per un import de 16.170 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 3.395,70 €, la qual cosa fa un preu total de 19.565,70 €, amb el compromís de realitzar l’obra en un termini d’execució de sis setmanes, a partir de que es notifiqui l’adjudicació.

Informe justificatiu

4.-informe-justificatiu.pdf
Descàrrega

Adjudicació

5.-adjudicaci.pdf
Descàrrega

ANUNCI DE LICITACIÓ (Publicat 9/2/2023)

La present memòria té per objecte la contractació de la reparació de l’Espai Didàctic de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (exp. 2023-01).

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable i el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI), s’han de presentar, abans de les 14 hores del dia 21 de febrer de 2023 a la següent direcció de correu electrònic: amanda.carnicero@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors
Tipus de contracte: obra

2023-01-memria-justificativa

2023-01-memria-justificativa.pdf
Descàrrega

3.-model-daci

3.-model-daci.docx
Descàrrega

2.-model-declaraci-responsable

2.-model-declaraci-responsable.docx
Descàrrega

Protecció de dades

En compliment d’allò disposat al Reglament Europeu de Protección de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa que és la responsable del tractament de les dades personales que figuren en la presente oferta.

La finalitat del tractament consisteix en el complimient d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no cedirà les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions indivitualitzades mitjançant comunicació a dpd@miromallorca.com

* * *