Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Comissariat del primer cicle d’exposicions permanents a la Fundació Pilar i Joan Miró (EXP. 2022-03)

Publicat el 24 novembre 2022

DECLARACIÓ DE CONCURS DESERT (Publicat 5/12/2022)

El concurs per al comissariat del primer cicle d’exposicions permanents a la Fundació Pilar i Joan Miró (exp. 2022-03) ha quedat desert per la qual cosa finalitza la tramitació d’aquest expedient.

ANUNCI DE LICITACIÓ (publicat 24/11/2022)

La present memòria té per objecte la contractació del comissariat del primer cicle d’exposicions permanents a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable i el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI), s’han de presentar, abans de les 14 hores del dia 02 de desembre de 2022, a la següent adreça de correu electrònic: ainamaria.duran@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors

Tipus de contracte: subministrament / serveis

Memoria Justificativa 2022-03

2022-03memriajustificativa.pdf
Descàrrega

DACI 2022-03

2022-03daci.docx
Descàrrega

Declaración responsable 2022-03

2022-03declaracionresponsable.docx
Descàrrega

Protecció de dades

En complimient d’allò disposat al Reglament Europeu de Protección de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa que és la responsable del tractament de les dades personales que figuren en la presente oferta.

La finalitat del tractament consisteix en el complimient d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no cedirà les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions indivitualitzades mitjançant comunicació a dpd@miromallorca.com

* * *