Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Adquisició i implementació de software de gestió de la col·lecció (Exp.2019-08)

Publicat el 21 octubre 2019

FORMALITZACIÓ (Publicat 12/01/2020)

El contracte s’ha formalitzat en data 01/07/2020

ADJUDICACIÓ (Publicat: 27/11/19)

S’han presentat les següents ofertes:

  • ZETCOM INFORMATIKDIENSTLEISTUNGS, AG: 11.150 € + IVA (2.341,50 €) = 13.491,50€ (La resta de pressupost presentat per l’empresa però no sol·licitat en els plecs, no es té en compte).
  • GALLERY SYSTEMS: 19.650 € + IVA (4.126,50 €) = 23.776,50 €. Pressupost superior al màxim sol·licitat. Queda exclosa l’empresa.

Es resol adjudicar el contracte menor de subministrament del software de gestió de la col·lecció de la Fundació a l’entitat ZETCOM INFORMATIKDIENSTLEISTUNGS, AG, per un import de 11.150 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 2.341,50 €, la qual cosa fa un preu total de 13.491,50 €, amb el compromís de realitzar el servei dins el termini indicat.

Adjudicació exp. 2019-08

adjudicacio2019-08.pdf
Descàrrega

FE D’ERRATES

Publicat: 28/10/19

  • Als punts 8 i 9, on diu “13.500 € IVA inclòs” ha de dir “13.500 € IVA exclòs”
  • Al punt 8 on diu “40 punts” ha de dir “100 punts”

ANUNCI

Presentació d’ofertes destinades a l’adquisició i implementació de software de gestió de la col·lecció de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2019-08)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 31 d’octubre de 2019, a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

o per correu electrònic a pmmulet@miromallorca.com

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

DADES DE CONTRACTACIÓ:

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: subministraments

DATA DE PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT: 21/10/2019

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Anunci Exp. 2019-08 software gestió museogràfica

anunciexpm2019-08.pdf
Descàrrega

Declaració responsable

declaracioresponsable.pdf
Descàrrega
* * *