Data d’inserció al perfil del contractant: 28/6/18

FE D’ERRADES

Publicada correcció dels criteris d’adjudicació:

Fe d’errades exp. 2018-02

ENLLAÇ DE L’ANUNCI A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=9pn%2FQhlhxmSiEJrVRqloyA%3D%3D

 

Data d’inserció al perfil del contractant: 25/6/18

ANUNCI

En data 23/6/18 el butlletí oficial de les Illes Balears va publicar l’anunci de licitació del concurs de seguretat i vigilància dels immobles, dependències i instal·lacions de Miró Mallorca Fundació.

Import màxim de licitació: 555.669,41€ (IVA inclòs)

El termini de presentació de propostes acaba als 15 (QUINZE) dies naturals comptats des de l’endemà del dia de publicació de l’anunci.

Enllaç a l’anunci del BOIB

 

Data d’inserció al perfil del contractant: 4/6/18

La Comissió de Govern en sessió de 11 de maig de 2018 va resoldre:

  1. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, que s’adjunten, i que han de regir la contractació del servei de seguretat i vigilància dels immobles, dependències, instal·lacions i béns de Miró Mallorca Fundació mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, amb un pressupost de licitació de 555.669,41€ (IVA inclòs) per a dos anys.
  2. Consignar la despesa estimada de 555.669,41€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 629000016- Seguretat de la següent manera:
    • Any 2018 (5 mesos): 115.764,46€ (IVA inclòs)
    • Any 2019 (12 mesos): 277.834,71€ (IVA inclòs)
    • Any 2020: (7 mesos): 162.070,24€ (IVA inclòs)
  3. Sotmetre els presents plecs a informació pública mitjançant anunci al BOIB per un termini de deu dies naturals, tal com preveu la Llei de Contractes del Sector Públic i l’art. 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

L’expedient es podrà examinar a les oficines de Miró Mallorca Fundació, carrer de Saridakis, 29, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en un termini de 10 dies naturals, a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci al BOIB per tal de que s’hi puguin presentar reclamacions.

(enllaç a l’anunci BOIB)

Exp 2018-02_Acta d'Inici Expedient

exp2018-02_acta_inici_expedient.pdf
Descàrrega

Exp 2018-02_Acord Comissió de Govern

exp2018-02_acord_comissio_govern.pdf
Descàrrega

Exp 2018-02_Plecs administratius

exp2018-02_plecs_administratius.pdf
Descàrrega

Exp 2018-02_Plecs tècnics

exp2018-02_plecs_tecnics.pdf
Descàrrega

exp2018-02_annexi_subrogacio

exp2018-02_annexi_subrogacio.pdf
Descàrrega

L’annx II (Plànols) només es podrà consultar presencialment al departament d’administració de Miró Mallorca Fundació (C. Saridakis, 29 – 07015 Palma)

* * *