Convocatòries

CONTRACTE MENOR: Concert per celebrar Sant Joan a la Fundació Miró Mallorca (Exp. 2023-03)

Publicat el 24 maig 2023

FORMALITZACIÓ (Publicat 16/11/2023)

El contracte s’ha formalitzat en data 26/06/2023.


ADJUDICACIÓ (Publicat 02/06/2023)

Es resol adjudicar el contracte menor de celebració del concert per San Joan a la Fundació (exp. 2023-03), a FONA ARTISTS S.L, per un import de 7.438,02 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.561,98 €, fent un preu total de 9.000,00 €.

L’espectacle musical formarà part de les activitats de celebració de Sant Joan 2023 a la Fundació Miró Mallorca i es realitzarà el 23 de juny de 2023.

Informe adjudicació

report_informe-adjudicaci-sant-joan.pdf
Descàrrega

ANUNCI DE LICITACIÓ (publicat 24/05/2023)

La present memòria té per objecte proveir d’un espectacle musical que formarà part de les activitats per a celebrar el Sant Joan 2023 a la Fundació Miró Mallorca.

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable i el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI), s’han de presentar, abans de les 14 hores del dia 29 de maig de 2023 a la següent direcció de correu electrònic: alejandro.deysasi@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors
Tipus de contracte: serveis / subministraments

Memòria Justificativa Concert Sant Joan

report_1.1-memria-justificativa-contracte-menor-sant-joan.pdf
Descàrrega

Model DACI

3.-model-daci.docx
Descàrrega

Delcaració responsable

2.-model-declaraci-responsable.docx
Descàrrega

Protecció de dades

En compliment d’allò disposat al Reglament Europeu de Protección de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa que és la responsable del tractament de les dades personales que figuren en la presente oferta.

La finalitat del tractament consisteix en el complimient d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no cedirà les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions indivitualitzades mitjançant comunicació a dpd@miromallorca.com

* * *